Všeobecné obchodní podmínkyspolečnosti Fresca paleta s.r.o.,IČ:04810180, se sídlem V Oblouku114, 251 01 Čestlice

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchoděhttps://frescapaleta.com/, který je provozován Fresca paleta s.r.o., IČ:04810180, se sídlemV Oblouku 114, 251 01 Čestlice, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddílC, vložka 223908Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodejezboží mezi Fresca paleta s.r.o., IČ:04810180, se sídlem V Oblouku 114, 251 01 Čestlice, zaps.v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223908 (dále jen „Prodávající“)a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícípodáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichžnedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínkyje Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.

Definice

Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Fresca paleta s.r.o., IČ:04810180, se sídlem V Oblouku 114,251 01 Čestlice, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223908.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícímnejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatnéhovýkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímupouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídípříslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvnímistranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na územíČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odesla objednávku ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalšímzpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávánaa nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které bylyo něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedenyv Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce,zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@frescapaleta.com). Zpracováním výšeuvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dálemá právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajůa požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajícíchz § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, kteréo něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adreseinfo@frescapaleta.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř.telefonicky.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícíhospotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzenínemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základědohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracovánídat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupnísmlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Nákladyna dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použitíkomunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplněníobjednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvymezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jakododací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodánízboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácenívynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročitdobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zbožíprvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnostproduktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnostiproduktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 2 dnů. V běžnýchpřípadech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečnýtermín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky neníinstalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvoliljinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžetaž od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

V případě výměny zboží ve lhůtě 1-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány nákladyna poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 1-ti dnů hradí náklady na poštovnéKupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 2900,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-lina prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštnímiprávními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcíprodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelema zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnouodpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikatelia kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.
Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalitpro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povazetéto vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevuz kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vadypo opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší početvad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
Reklamace se nevztahují na případy:

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankceve lhůtě 1-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupitod Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelema uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výšeuvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účetKupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemužvyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomíneka náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvyna třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškerémajetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahuzaloženého touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporůvyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněnrozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce Mgr. Daniel Janda, nar.1.4.1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkoubude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálůpředložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující,je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a budeuplatněna zásada spravedlnosti.
Náklady rozhodčího řízení tvoří: a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,--Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplateksnížit; b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.
Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušnáustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinkupravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak,platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezenéa tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejménazákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktaces mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodnémpro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské uniedne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tytoVOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupizboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledánoneplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právnímipředpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvnístrany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveníustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právnímipředpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodnímprvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomocrozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutímsoudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonusoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnostměstského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/neboVOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré sporyv souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodcea/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 9.6.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetovýchstránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývajíplatnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.